Stadgar

Stadgar för Svenska Barnläkarföreningens delförening för barnfetma, antagna 2017-04-27

Utskriftsvänlig version

 1. Föreningens namn är Svensk Barnfetmaförening
  Föreningen utgör en sammanslutning av barnläkare och andra yrkesgrupper som i sitt arbete har intresse och engagemang för frågor som rör barnfetma. Föreningen har som målsättning att fungera som ett nätverk kring alla typer av problemställningar som kan vara av betydelse för barn med fetma innefattande bland annat behandling, prevention, följdsjukdomar och sociala effekter samt sjukdomar som ökar risken att fetma utvecklas.Föreningens arbete ska följa de allmänna riktlinjer och målsättningar som Svenska Läkaresällskapet (SLS) och Svenska Barnläkarföreningen (BLF) har. Föreningen ska verka i samarbete med Svensk förening för Obesitasforskning och med det nationella kvalitetsregistret för barnfetmabehandling, BORIS.

  Föreningen är en ideell, allmännyttig delförening inom BLF.

 2. Föreningens syfte är att vara ett stödjande professionellt nätverk och att främja den kliniska, sociala och vetenskapliga utvecklingen inom området barnfetma. För att göra detta ska föreningen bland annat bidra med utbildning och kunskapsspridning om barnfetma, stödja forskning och forskningssamarbeten samt utveckla nationella vårdprogram.Föreningen ska utgöra remissinstans inom BLF och för andra instanser.
 3. Årsmöte hålls varje år och skall utlysas minst 6 veckor i förväg. Utlysning sker per mail. Beslut vid årsmötet fattas via enkel majoritet om inget annat är fastlagt i dessa stadgar.Medlemmar i föreningen har rösträtt. Föreningens ordförande har utslagsröst vid lika röstetal.
 4. Föreningens styrelse utgörs av en ordförande, sekreterare, kassör, vetenskaplig sekreterare, samt minst två övriga ledamöter. Ordföranden utses av årsmötet, ska vara medlem i BLF och kan omväljas två gånger. Samtliga ledamöter väljs vid årsmötet för två år. En bred geografisk spridning liksom en tvärprofessionell sammansättning av styrelsen skall eftersträvas.Styrelsen ska hålla minst två protokollförda möten per år. Styrelsemöten kan genomföras på det sätt styrelsen finner lämpligt, exempelvis per telefon eller mail.

  Styrelsen ska leda och planera föreningens möten och andra aktiviteter. För styrelsemöten gäller att minst hälften av styrelsens medlemmar ska vara närvarande för att mötet ska vara beslutsmässigt.

 5. Revisor och revisorssuppleant för det kommande verksamhetsåret utses vid årsmötet.
 6. Verksamhetsåret och räkenskapsår skall vara brutet, från 1/7 till 30/6 nästkommande år.

  Årsmöte skall hållas inom 6 månader från räkenskapsårets utgång.En valberedning bestående av två personer utses årligen vid årsmötet. Valberedningen ger förslag på styrelseledamöter samt revisor och revisorssuppleant.
 7. Ordföranden, sekreteraren och kassören tecknar föreningen var för sig.
 8. Om föreningen skulle upplösas tillfaller de medel och tillgångar som finns i föreningen vid upplösningen BLF och medlen ska användas i enlighet med föreningens ändamål.
 9. Årsavgiften fastställs årligen vid årsmötet.
 10. Medlemskap erhålls genom att anmäla intresse till styrelsen som fattar beslut.Medlemsförteckningen uppdateras minst årligen. Styrelsen kan utesluta medlem som är uppenbart olämplig genom att inte verka för föreningens målsättning i enlighet med § 1 eller som ej betalar in medlemsavgift.
 11. Föreningen skall hålla minst ett sammanträde per år.
 12. Förslag om ändring av föreningens stadgar lämnas till styrelsen senast 4 veckor före årsmötet. Styrelsen ansvarar för att förslaget delges medlemmarna senast 3 veckor före årsmötet. Beslut om stadgeändring kräver 2/3 majoritet vid årsmötet. Stadgar och stadgeändring skall godkännas av BLF.

access_time 2017-11-20 10:44:20